I. Condiții cu privire la dreptul de autor

 1. Vizavi de cursurile (în continuare – opera) plasate pe platforma dictieonline.md este aplicabilă Convenția mondială cu privire la drepturile de autor din 06.09.52, ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 1318-XII din 02.03.93, Legea Republicii Moldova nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe (în continuare Lega nr. 139/2010) și Codul civil  1107 din 06.06.2002, cu modificările ulterioare.
 1. Toate drepturile de autor (drepturile morale și patrimoniale) asupra operei plasate pe platforma dictieonline.md aparțin autorului Vera Nastasiu și sunt protejate de Legea nr. 139/2010.
 1. În conformitate cu art. 10 al Legii nr. 139/2010, autorul deține următoarele drepturi morale asupra operei plasate pe platforma dictieonline.md :
  1. dreptul la paternitate – dreptul de a fi recunoscut în calitate de autor al operei sale şi dreptul de a pretinde o atare recunoaştere, inclusiv prin indicarea numelui său pe toate exemplarele operei publicate sau prin referirea la numele său, după cum se obişnuieşte, în cazul oricărei valorificări a operei, cu excepţia cazurilor cînd acest lucru este imposibil şi cînd lipsa obligaţiei de a indica numele autorului decurge din alte prevederi ale prezentei legi;
  2. dreptul la nume – dreptul autorului de a decide cum va figura numele său la valorificarea operei (numele adevărat, pseudonimul sau anonim);
  3. dreptul la respectarea integrităţii operei –  dreptul la protecţia operei sale contra oricărei denaturări, schimonosiri sau a oricărei alte atingeri aduse operei, care prejudiciază onoarea sau reputaţia autorului;
  4. dreptul la divulgarea operei – dreptul de a decide dacă opera va fi adusă la cunoştinţa publică, în ce mod şi cînd;
  5. dreptul la retractarea operei – dreptul autorului de a retracta opera sa din circuitul comercial, despăgubind pe titularul dreptului de valorificare,  dacă acesta este prejudiciat prin exercitarea retractării.
 1. În conformitate cu art. 11 al Legii nr. 139/2010, autorul operei plasate pe platforma dictieonline.md deține drepturi patrimoniale exclusive asupra operei și interzice beneficiarilor cursurilor plasate pe platforma dictieonline.md , următoarele acțiuni:
  1. reproducerea operei;
  2. distribuirea originalului sau a exemplarelor operei;
  3. închirierea exemplarelor operei, cu excepţia operelor de arhitectură şi a operelor de artă aplicată;
  4. importul exemplarelor operei în vederea distribuirii, inclusiv al exemplarelor confecţionate cu consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor;
  5. demonstrarea publică a operei;
  6. interpretarea publică a operei;
  7. comunicarea publică a operei prin eter, inclusiv prin satelit (tele- radiodifuziune), sau prin cablu;
  8. retransmiterea simultană şi fără modificări, prin eter sau prin cablu, a operei transmise prin eter sau prin cablu;
  9. punerea la dispoziţie în regim interactiv a operei;
  10. traducerea operei;
  11. transformarea, adaptarea, aranjamentul sau alte modificări ale operei;
  12. reproducerea operei pe alte site-uri web în rețeaua globală Internet.
 1. La identificarea oricărei suspiciuni sau tentative de efectuare a acțiunilor reglementate la pct. 4 asupra operei, autorul își rezervă dreptul de a întrerupe accesul beneficiarului la cursurile de pe platforma dictieonline.md, cu notificare prealabilă a beneficiarului și fără returnarea plății achitate pentru cursuri.
 1. La identificarea oricărei suspiciuni sau tentative efectuate de către beneficiar a acțiunilor reglementate la pct. 4 asupra operei, autorul la discreția acestuia, poate solicita din partea beneficiarului încetarea imediată a oricărei activități de reproducere, distribuire, interpretare, comunicare, transmitere, diseminare, transformare, adaptare, aranjament sau orice alte forme de modificare a operei plasate pe platforma dictieonline.md .
 1. În situația în care beneficiarul în termen de 24 de ore nu va întreprinde măsuri pentru a înceta orice activitate de reproducere, distribuire, interpretare, comunicare, transmitere, diseminare, transformare, adaptare, aranjament sau orice alte forme de modificare a operei plasate pe platforma dictieonline.md , autorul își rezervă dreptul de a ataca acțiunile beneficiarului pe cale judiciară, în instanța de judecată competentă din jurisdicția Republicii Moldova.

 

II. Condiții cu privire la utilizarea platformei și achitare

 1. Beneficiarii vor primi acces la cursurile plasate pe platforma dictieonline.md doar din momentul parvenirii pe contul autorului a plății pentru cumpărarea cursului respectiv.

 2. În cazul existenței circumstanțelor reglementate la pct. 6, cap. II din prezentul act (nesatisfacerea beneficiarului vizavi de cursul achiziționat sau dacă acesta nu dispune de acces la cursul achiziționat), autorul va returna banii către beneficiar în termen de 48 de ore și în termen de 72 de ore în cazul existenței zilelor libere (sâmbătă, duminică) sau de sărbătoare.

 3. Autorul se obligă de a oferi acces la platforma dictieonline.md de cel puțin 3 luni pentru beneficiarii care au procurat cursuri video.

 4. Activitatea platformei dictieonline.md poate fi sistată la dorința autorului, dar nu mai devreme de 3 luni din momentul achiziționării cursului video de către client, fără returnarea plății efectuate de către beneficiari. În cazul sistării platformei dictieonline.md, beneficiarii vor fi notificați în prealabil cu 30 zile înainte de sistarea efectivă a platformei.

 5. Fiecare beneficiar poartă independent responsabilitatea de a face uz de cursurile de pe platformă în termen de 3 luni din momentul oferirii accesului la platformă. După scurgerea termenului de 3 luni și sistării accesului la platformă, autorul nu răspunde pentru neutilizarea de către beneficiar a cursurilor plasate pe platforma dictieonline.md, nefiind obligat să restituie suma de bani achitată cu titlu de preț de către beneficiar.

 6. Returnarea banilor achitați de către beneficiarii cursurilor va avea loc doar în următoarele cazuri:
  1. Beneficiarul nu dispune de acces la platformă din considerente de ordin tehnic și solicită returnarea plății;
  2. Beneficiarul nu este satisfăcut de cursul achiziționat de pe platforma dictieonline.md.

 7. În cazul în care beneficiarul solicită returnarea plății efectuate cu titlu de preț invocând lit. b), punctul 5 din prezentul act, acesta este obligat să notifice în scris autorul cu privire la motivele exacte și obiective care însoțesc nesatisfacerea sa vizavi de cursuri.
 8. În cazul în care beneficiarul nu invocă o argumentare exactă și obiectivă cu privire la nesatisfacerea sa în raport cu cursurile de pe platforma dictieonline.md , autorul își rezervă dreptul de a respinge notificarea fără achitarea plății efectuate cu titlu de preț, cu informarea beneficiarului în termen de maxim 5 zile.


III. Obligațiile părților

 1. Obligațiile Autorului:
  1. Să ofere acces pe un termen de cel puțin 3 luni la platforma dictieonline.md beneficiarilor care au achitat plata cu titlu de preț pentru cursuri;
  2. Să returneze beneficiarului plata cu titlu de preț în condițiile și termenii reglementați de punctul 2 și 6, capitolul II din prezentul act;
  3. Să notifice prin email beneficiarii care au achiziționat cursuri cu privire la sistarea platformei dictieonline.md , în condițiile și termenii reglementați la punctul 4, capitolul II din prezentul act;
  4. Să informeze beneficiarii despre modificările aduse Termenilor și Condițiilor de utilizare din prezentul act, în termen de 3 zile din momentul adoptării modificărilor;
  5. Să negocieze cu beneficiarul eventualele litigii și să întreprindă acțiuni pentru soluționarea acestora pe cale amiabilă.
 1. Obligațiile beneficiarului:
  1. Să utilizeze cu bună credință cursurile plasate de platforma dictieonline.md;
  2. Să nu efectueze absolut niciuna dintre acțiunile reglementate la punctul 4, capitolul I din prezentul act;
  3. Să nu efectueze absolut nici un alt gen de activități de orice altă natură care ar putea leza drepturile autorului cursurilor plasate pe platforma dictieonline.md ;
  4. În cazul existenței unor nemulțumiri vizavi de utilizarea cursurilor și a platformei dictieonline.md , să negocieze cu autorul și să întreprindă acțiuni pentru soluționarea litigiilor/nemulțumirilor pe cale amiabilă;
  5. Să ia act eventual de noile modificări aduse de autor la Termenii și Condițiile de utilizare din prezentul act;
  6. Să respecte întocmai Termenii și Condițiile de utilizare din prezentul act.

 IV. Exonerarea de răspundere

Autorul cursurilor plasate pe platforma dictieonline.md , este exonerat de răspundere pentru nerespectarea acestor Termeni și Condiții de utilizare, în cazul existenței unui impediment reglementat de art. 904 Cod civil al Republicii Moldova.

V. Soluționarea litigiilor

Toate litigiile care pot apărea între autor și beneficiar cu referire la utilizarea cursurilor de pe platforma dictieonline.md , trebuie negociate între părţi și vor fi soluționate pe cale amiabilă. Iar în cazul imposibilităţii atingerii unui acord comun, litigiile vor fi soluționate prin intermediul instanţei de judecată, potrivit legislației Republicii Moldova.

VI. Modificarea termenilor și condițiilor

Autorul cursurilor plasate pe platforma dictieonline.md  își rezervă dreptul de a modifica oricând Termenii și Condițiile de utilizare, notificând beneficiarii cursurilor cu privire la modificările intervenite în prezentul act, în termen de 3 zile din momentul adoptării modificărilor respective.

VII. Acceptarea termenilor

Prin utilizarea efectiva a platformei dictieonline.md se consideră că ați citit, înteles și acceptat Termenii și Condițiile de utilizate din prezentul act.


PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Echipa dictieonline.md respectă și protejează drepturile utilizatorilor site-ului în conformitate cu Legea 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și Convenția 108 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automatã a datelor cu caracter personal, adoptată de Consiliul Europei in 28 ianuarie 1981.

 2. În temeiul art. 5 al Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, temeiul prelucrării datelor utilizatorilor platformei dictieonline.md constituie consimțământul acestora, exprimat la înregistrarea pe platformă.

 3. În momentul înregistrării pe platforma dictieonline.md, prin crearea unui cont, vor fi prelucrate informații cu caracter personal de natura să identifice utilizatorul (adresa de e-mail).

 4. Platforma dictieonline.md va utiliza datele utilizatorilor înregistrați doar în scopul administrării înregistrării conturilor utilizatorilor platformei și menținerii conturilor respective.

 5. Platforma dictieonline.md nu utilizează modulele cookie.

 6. Platforma dictieonline.md nu transmite datele cu caracter personal ale utilizatorilor catre părți terțe și nu efectuează operațiuni de transmitere trasfrontalieră a datelor cu caracter personal.

 7. Platforma dictieonline.md va stoca datele cu caracter personal ale utilizatorilor doar pe parcursul existenței accesului la cursurile de pe platformă. Ulterior, datele vor fi distruse în mod ireversibil.

 8. Datele cu caracter personal colectate prin intermediul platformei dictieonline.md sunt stocate pe serverele din jurisdicția Republicii Moldova.

 9. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal – md implementează măsurile tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor, incluzând printre altele capacitatea de a asigura disponibilitatea, autenticitatea, integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal.

 10. Scopul măsurilor de protecția datelor cu caracter personal
  La prelucrarea datelor cu caracter personal, dictieonline.md va lua măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate.

 11. Metode de protecție a datelor cu caracter personal a utilizatorilor platformei dictieonline.md
  1. preîntâmpinarea conexiunilor neautorizate la rețelele de telecomunicații şi interceptării cu ajutorul mijloacelor tehnice a datelor cu caracter personal;
  2. preîntâmpinarea accesului neautorizat la datele cu caracter personal prelucrate;
  3. preîntâmpinarea acțiunilor speciale tehnice şi de program, care condiționează distrugerea, modificarea datelor cu caracter personal sau defecțiuni în lucrul complexului tehnic şi de program;
  4. preîntâmpinarea acțiunilor utilizatorilor interni şi/sau externi, care condiționează distrugerea, modificarea datelor cu caracter personal sau defecțiuni în lucrul complexului tehnic şi de program;
  5. preîntâmpinarea scurgerii de informații care conțin date cu caracter personal, transmise prin canalele de legătură prin folosirea metodelor de cifrare a acestei informații, precum și utilizarea canalelor VPN;
  6. preîntâmpinarea distrugerii, modificării datelor cu caracter personal sau defecțiunilor în funcționarea software destinat prelucrării datelor cu caracter personal prin metoda folosirii mijloacelor de protecție speciale tehnice şi de program, inclusiv a programelor licențiate, programelor antivirus, organizării sistemului de control al securității software şi efectuarea periodică a copiilor de siguranță;
  7. preîntâmpinarea scurgerii informației care conține date cu caracter personal prin auditul intern al sistemelor informaționale - efectuat permanent;
  8. stabilirea exactă a ordinii de acces la datele cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaționale și de evidență instituite atât pentru utilizatorii interni cât și pentru cei externi.
  1. Drepturile subiecților de date cu caracter personal
   1. În conformitate cu Legea 133/2011, platforma dictieonline.md respectă drepturile utilizatorilor săi. În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la subiectul acestor date, în conformitate cu prevederile art.12 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal, persoanei necesită a-i fi furnizate următoarele informații, exceptând cazul în care el deține deja informațiile respective:
    1. privind identitatea operatorului sau, după caz, a persoanei împuternicite de către operator (denumirea, adresa juridică, IDNO-ul, numărul de înregistrare în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal);
    2. privind scopul concret al prelucrării datelor cu caracter personal colectate;
    3. privind destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
    4. existența drepturilor la informare și de acces la datele colectate;
    5. de intervenție asupra datelor (în special de a rectifica, actualiza, bloca sau șterge datele cu caracter personal a căror prelucrare contravine legii datorită caracterului incomplet sau inexact al acestora) şi de opoziție, precum și condițiile în care aceste drepturi pot fi exercitate;
    6. dacă răspunsurile la întrebările cu ajutorul cărora se colectează datele sunt obligatorii sau voluntare, inclusiv consecințele posibile ale refuzului de a răspunde la întrebările prin care se colectează informația.

   2. Subiecților de date cu caracter personal le este asigurat dreptul de acces și posibilitatea de a lua cunoștință cu actele întocmite în scopul verificării corectitudinii întocmirii lor, contestării împotriva neincluderii sau includerii incorecte a unor date, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine.

   3. Dreptul de informare este asigurat de entitatea ce asigură mentenanța sistemului și sau prestează servicii externalizate platformei dictieonline.md tuturor persoanelor supuse prelucrării.

   4. În cazul realizării de către subiectul de date cu caracter personal a dreptului de intervenție, datele inexacte vor fi actualizate prin rectificare sau ștergere, ca bază servind doar surse legale.